IMG_1858Z War­szawy przy­cho­dzę do Was rów­nież ze stro­jem dnia! Ponie­waż wyda­rze­nie Slow Fashion miało miej­sce jesz­cze przed 15 marca, to jak pamię­ta­cie dni były wtedy o wiele bar­dziej chłod­niej­sze w porów­na­niu do dzi­siej­szej cał­ko­wi­cie innej pogody. Przy­go­to­wa­łam zatem typowy, przejściowy zestaw, w któ­rym mogłam śmi­gać pod­czas eventu, ale także po warszawskiej Starówce i Łazien­kach!

A, że sta­łam się ogromną fanką Murali, to kawa­łek jed­nego z nich, możecie oglą­dać za mną na zdję­ciach poni­żej. Taka sztuka ostat­nio bar­dzo mi impo­nuje swoją pomy­sło­wo­ścią, kre­atyw­no­ścią i roz­mia­rem! Jest świet­nym tłem do pro­stych sty­li­za­cji! I cudowną gra­fiką przy­cią­ga­jąca wzrok prze­chod­nia.

 
IMG_1798 IMG_1802

IMG_1799 — kopia

ZDJĘCIA – Anka na Trzepaku (Górska)

Dodatkowo polecam odwiedzić ten INSTAGRAM i odszukać spontanicznego zdjęcia Wieszaka!